ค้นหา
 

 

 
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
อนุบาล
 

    เรื่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

         กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เข้าใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่าง ๆเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก    

หัวใจและกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย

 

       เนื่องจากในระบอบประชาธิปไตยนั้นถือว่าเป็นการปกครองของประชาชนบทบาททางการเมืองของประชาชนในฐานะที่เป็นเข้าของอำนาจอธิปไตยจึงเป็นหัวใจของระบบนี้ ดังนั้นการเข้ามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชนจึงถือเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายลักษณะ เช่น การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการพูดคุยเรื่องการเมือง การช่วยพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงการเข้าร่วมประชุมทางการเมืองการเป็นผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งหรือแม้แต่การเดินขบวนประท้วงหรือสนับสนุนการดำเนินการของรัฐที่ยังผลให้ตนเองได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์

 

บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

 

          เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ เยาวชน  หมายถึงคนหนุ่มสาวที่มีพลังอันสำคัญที่จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

 

เยาวชนที่ดี

 

               1. มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
               2. เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
               3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
               4. เป็นผู้ที่มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
               5. ปฏิบัติตามแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
               6. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด
               7. มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน

 

 

 

ผู้เขียน : natboy5555 วันที่ :2013-06-04 18:09:57 แก้ไชวันที่ : 2013-06-04 18:12:49

 

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 142 | เดือนนี้ : 5979 | ปีนี้ : 40683 | รวม : 582060  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom