ค้นหา
 

 


 สังกัด


       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

ปรัชญา 


       ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่สร้างสรรค์

 

วิสัยทัศน์ 
     ภายในระยะเวลาปี 2559-2563 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมครูและบุคลากร มีจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามแบบครูยุค 4.0 มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักสูตรและทักษะกระบวนการที่เหมาะสมตามวัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข สามารถใช้ภาษาจีนและภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร เพื่อเป็นพลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสากล


 
 

เพลงรวมใจยู่เฉียว 育侨校歌

育侨校歌:千山万水,来去匆忙。我们育侨的种子,散布到四方。不怕颠簸,不怕跄踉。我们熏陶智仁勇,爱国义爱乡,将育侨的种子散布到四方。**千山万水,来去匆忙。我们育侨的种子,散布到四方。不怕颠簸,不怕跄踉。我们熏陶智仁勇,爱国义爱乡,将育侨的种子散布到四方。

เพลงรวมใจยู่เฉียว จากทิวเขาโพ้นพันคีรียอด แลตลอดสลับสล้างเนินไศล สายธาราหลั่งล้นมาฟากฟ้าไกล รวมชีวิตจิตใจยู่เฉียวชน เราคือเมล็กพันธุ์อันล้ำค่า แพร่หลายมาสี่ทิศจิตฉงน อุปสรรคขวากหนามข้ามหลุดพ้น พร้อมฝึกฝนความรู้คู่กายา ศิษย์ยู่เฉียวกล้าหาญรักบ้านเกิด ทั้งทูนเทิดรักชาติศาสนา อีกปลูกฝังคุณธรรมนำชีวา ให้สูงค่าเชิดชูยู่เฉียวเอย 

  คุรุสภา
สำนักงาน สมศ.
  กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
  ครูไทย
  วิกีพีเดีย สารานุกรม
 


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 292 | เดือนนี้ : 5306 | ปีนี้ : 40010 | รวม : 581387  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom