ค้นหา
 

 


 พันธกิจโรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว

1. อบรม เลี้ยงดูเด็ก เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัยและมีความพร้อมในการศึกษาในขั้นต่อไป
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม สืบสานความเป็นไทย ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะการคิด ความใฝ่รู้ สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
4. พัฒนาผู้เรียนด้านอัตลักษณ์ทักษะภาษาจีนและภาษาต่างประเทศสู่พลเมืองแห่งศตวรรษที่ 21
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพเพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้กระบวนการวัดประเมินผลได้ตามสภาพจริง
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมที่หลากหลาย ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมและใช้หลักการประกันคุณภาพภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสู่สถานศึกษาระดับสากล
 
 

เพลงรวมใจยู่เฉียว 育侨校歌

育侨校歌:千山万水,来去匆忙。我们育侨的种子,散布到四方。不怕颠簸,不怕跄踉。我们熏陶智仁勇,爱国义爱乡,将育侨的种子散布到四方。**千山万水,来去匆忙。我们育侨的种子,散布到四方。不怕颠簸,不怕跄踉。我们熏陶智仁勇,爱国义爱乡,将育侨的种子散布到四方。

เพลงรวมใจยู่เฉียว จากทิวเขาโพ้นพันคีรียอด แลตลอดสลับสล้างเนินไศล สายธาราหลั่งล้นมาฟากฟ้าไกล รวมชีวิตจิตใจยู่เฉียวชน เราคือเมล็กพันธุ์อันล้ำค่า แพร่หลายมาสี่ทิศจิตฉงน อุปสรรคขวากหนามข้ามหลุดพ้น พร้อมฝึกฝนความรู้คู่กายา ศิษย์ยู่เฉียวกล้าหาญรักบ้านเกิด ทั้งทูนเทิดรักชาติศาสนา อีกปลูกฝังคุณธรรมนำชีวา ให้สูงค่าเชิดชูยู่เฉียวเอย 

  คุรุสภา
สำนักงาน สมศ.
  กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน
  ครูไทย
  วิกีพีเดีย สารานุกรม
 


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 292 | เดือนนี้ : 5306 | ปีนี้ : 40010 | รวม : 581387  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom