ค้นหา
 

 

 
    เรื่อง ผลการสอบนักธรรมสนามหลวง (นักธรรมตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผลการสอบนักธรรมสนามหลวง (นักธรรมตรี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ประจำปีการศึกษา  2555  ณ  วัดวังขนายทายิการาม   อำเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

เข้าสอบ

ขาดสอบ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

41

41

-

41

-

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

42

41

1

41

-

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3

40

40

-

40

-

สรุปรวม

123

122

1

122

-

ร้อยละที่ได้

100

99.19

0.81

100

-

 

4052. เด็กชายปัญญา ถิ่นกาญจน์ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4053. เด็กชายภราดร ประจักษ์จรรยา 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4054. เด็กชายชยดล จันทร์สว่าง 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4055. เด็กชายฐิติวัสส์ กาญจนสิริวิโรจน์ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4056. เด็กชายศานติพล ลุประสงค์ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4057. เด็กชายโภไคย วศินนิติวงศ์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4058. เด็กชายศรัณย์กร ปภาณภณกุล 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4059. เด็กชายธรรมสรณ์ ศรีสกุล 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4060. เด็กชายณัฐพงศ์ กลิ่นพราหมณ์ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4061. เด็กชายอนุรักษ์ แม้นจิต 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4062. เด็กหญิงจณัสตา วิบูลย์เชื้อ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4063. เด็กหญิงฐิตาวีรย์ พัฒนมาศ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4064. เด็กหญิงณัฏฐนิชา สุวรรณละเอียด 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4065. เด็กหญิงพันธ์ญาพร คล่องจิตต์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4066. เด็กหญิงมณฑิตา ฉายอรุณ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4067. เด็กหญิงอนันตญา ศรีอุดมเดชสกุล 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4068. เด็กหญิงอัญชัญดา โสภณ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4069. เด็กหญิงกัญญาภัค หวังจิตต์ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4070. เด็กหญิงหยกรณ์ ฤสิงห์พิชย์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4071. เด็กหญิงบุศราภรณ์ ทองสันสระ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4072. เด็กหญิงกมลวรรณ วิเศษสิงห์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4073. เด็กหญิงจิรวรรณ กาญจนสาธิต 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4074. เด็กหญิงชาลิณี นุชอิ่ม 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4075. เด็กหญิงสุพิชญาณ์ ณัฏฐ์เมธี 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4076. เด็กหญิงณัฐพร นำนาผล 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4077. เด็กหญิงรสธร ละเอียดสิริเลิศ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4078. เด็กหญิงสุมิตตา อยู่สถิตย์ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4079. เด็กหญิงปัถย์ชมน วรางพงษ์ศรี 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4080. เด็กหญิงพรรณนิภา ประสงค์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4081. เด็กหญิงสุภณิดา ศิโรจพจนารักษ์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4082. เด็กหญิงกองแก้วทิพย์ ปฐมโอสถ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4083. เด็กหญิงกัญช์วรา ทองพิสิฐสมบัติ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4084. เด็กหญิงธนัชชา ภูมิภักดี 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4085. เด็กหญิงปริยามญชุ์ บิตุเรศ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4086. เด็กหญิงปิยมน มั่นคง 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4087. เด็กหญิงศุภิสรา สีสันต์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4088. เด็กหญิงจุฑามาศ รัศมีจันทร์ฉาย 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4089. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุวรรณบุปผา 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4090. เด็กหญิงวารัญทรา กรีประกอบ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4091. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์ ใจเก่งดี 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4092. เด็กหญิงจุฑามณี เวชยันต์วิวัฒน์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4093. เด็กชายชนกนันท์ สระลอย 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4094. เด็กชายธีมา สบายยิ่ง 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4095. เด็กชายธีรภัทร ทิมทอง 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4096. เด็กชายนิตินันท์ สระลอย 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4097. เด็กชายภาณุพงศ์ หูแก้ว 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4098. เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริธรรม 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4099. เด็กชายสิทธิชัย ไชยมาลี 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4100. เด็กชายคเณศร์ พงษ์ศิริ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4101. เด็กชายกฤษฎากร ฉายอรุณ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4102. เด็กชายฆามินทร์ คันฉ่อง 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4103. เด็กชายเจตนันท์ ดอกลำเจียก 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4104. เด็กชายธนพล วัฒนกรกิจเจริญ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4105. เด็กชายพงศ์พิทยา มงคล 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4106. เด็กชายศุภชีพ บรรเทาทุกข์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4107. เด็กชายวัลลพ จินดา 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4108. เด็กชายศุภณัฐ เชียงทอง 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4109. เด็กชายภาณุพงศ์ คิ้ววิลัย 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4110. เด็กชายชาคริต คชายุทธ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4111. เด็กชายภูชิต นาคอ้น 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4112. เด็กชายกมลชัย ฝอดสูงเนิน 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4113. เด็กหญิงยมลพร ช่างเจริญ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4114. เด็กหญิงลายทอง เลิศศักดิ์สิริ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4115. เด็กหญิงวิลาวัลย์ พลหาร 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4116. เด็กหญิงฐานิตา ภักดีกุล 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4117. เด็กหญิงธัญชณิต อ่อนศิริ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4118. เด็กหญิงมานิตา ปัญจศิริ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4119. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ธีระแนว 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4120. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา กอสุนทร 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4121. เด็กหญิงภัคนันท์ กาญจนถวัลย์ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4122. เด็กหญิงลักขณา ศรีสว่าง 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4123. เด็กหญิงรัตนติกาล แก้วจับ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4124. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ ท้าวเครือ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4125. เด็กหญิงพิยดา เหลืองประเสริฐ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4126. เด็กหญิงเกณิกา จันทร์ทรัพย์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4127. เด็กหญิงจุฑามาศ สั่งสอนอาตม์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4128. เด็กหญิงวรกมล โพธิ์ชัย 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4129. เด็กหญิงนภสร ตั้งจิตต์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4130. เด็กหญิงญาณิศา อนุกูล 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4131. เด็กหญิงชลธิตา คนสง่า 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4132. เด็กหญิงภัทรรัตน์ กันล้อม 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4133. เด็กหญิงอุทุมพร เนียมหอม 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4134. เด็กชายกันต์กฤษฎิ์ ชมจันทร์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4135. เด็กชายวิชชากร เนตรน้อย 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4136. เด็กชายปฏิพันธ์ ตอนสันเทียะ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4137. เด็กชายปณิธิ ไหมศรี 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4138. เด็กชายกษิดิศ บุญถนอม 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4139. เด็กชายณัฐวุฒิ มาเอี่ยม 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4140. เด็กชายธิติวุฒิ เชื้ออยู่ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4141. เด็กชายธีรพงษ์ เสริมสุข 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4142. เด็กชายวริทชรัล จินดาวงค์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4143. เด็กชายวงศกร สังข์เงิน 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4144. เด็กชายชยณัฐ จันทร์สุโข 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4145. เด็กชายชาญชล อินทร์กรด 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4146. เด็กชายธนวันต์ สมโภชน์ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4147. เด็กชายนัทธพงศ์ วงษ์แก้ว 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4148. เด็กชายรักษ์สกุล ตะเพียนทอง 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4149. เด็กชายรัฐพล สังข์สอาด 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4150. เด็กชายศิวกร วัฒนดิเรก 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4151. เด็กชายปฐมพร จันทร์ฉาย 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4152. เด็กชายศักดิ์ดา ยิ้มมาก 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4153. เด็กชายสิทธา วัฒนานุกิจ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4154. เด็กชายสาธร วัฒนานุกิจ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4155. เด็กชายอรรคเดช วุฒิวโรดม 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4156. เด็กชายนราวิชญ์ ฉัตรเกษมธนกุล 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4157. เด็กหญิงชุติมา สังวาลเพ็ชร์ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4158. เด็กหญิงเจนจิรา แตงอ่อน 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4159. เด็กหญิงมนัสวรรณ ดิษาภิรมย์ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4160. เด็กหญิงยอดชีวัน สินสืบผล 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4161. เด็กหญิงอภิญญา เหล่าจารุวัฒน์ 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4162. เด็กหญิงพิชามญชุ์ แผ่ความดี 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4163. เด็กหญิงวรัญธิชา พานแก้ว 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4164. เด็กหญิงษานิชยา เทียมสมบัติเทพ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4165. เด็กหญิงนิรมล ใจเอื้อย 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4166. เด็กหญิงสิตานันท์ ฉายอรุณ 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4167. เด็กหญิงนวรัตน์ บุญสุนทร 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4168. เด็กหญิงภควิณี รู้ทัน 11 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4169. เด็กหญิงรัตนวลี หงษา 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4170. เด็กหญิงกมลวรรณ มั่งคั่ง ณ รังษี 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4171. เด็กหญิงอัญชิสา อู่ทอง 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4172. เด็กหญิงอุทัยวรรณ เนียมหอม 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง
4173. เด็กหญิงจิราพร มังคลา 12 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว   วังขนายทายิการาม ท่าม่วง

 

แหล่งที่มา http://www.gongtham.net/docs/2555/pss/m41403.html

 

 

 

ผู้เขียน : natboy5555 วันที่ :2013-06-10 15:00:22 แก้ไชวันที่ : 2013-06-10 18:03:04

 
   


   Home | contact us | Visitor  : วันนี้ คลิกชม : วันนี้ 141 | เดือนนี้ : 5978 | ปีนี้ : 40682 | รวม : 582059  

     ๗๒๙ หมู่ ๒ ถ.แสงชูโต ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
     หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐, โทรสาร ๐-๓๔๖๑-๑๑๕๐

     Yuchieo Primary School 729 M2 Sanguto Road Thamuang Kanchanaburi Thailand 71110

(C)2012 Powered by : chanakit2004@hotmailcom